(r@plaI mo:d@ On) dU hast mIC So:n fE6Stand@n! aUs6de:m zInt di:z@ SIf@, di: dU da Qa:ls Su:@ mIsbraUxst, QaIn@ b@laIdIgUN fy:6 4000 ja:r@ a:b@ntlEndIS@ tsivilizatsjo:n! QIC Saf@ @s ta:tsQEClIC, vaItge:@nt UnfE6lEtst maIn al6haIlICst@s tsu: E6raIC@n Unt di: tyr@ hInt6 mi:6 tsu: fE6ram@ln. fE6vI6t tUpf@ QIC mi:6 de:n kafe: fOn maIn@m ICbInru:tQICda6fdastSI6t Unt fra:g@ mIC, vaz aIg@ntlIC pasi:6t zaI. marian@ dOn6t IntsvIS@n draUs@n mIt i:r@m pozaUn@nkast@n ge:g@n di: fE6SlOs@n@ by:rotyr@, vas das na:xdENk@n aUx nICt g@ra:d@ laICt6 maxt. ha:b@ IC vI6klIC nOx Im vEklaUf@n g@ru:f@n, das vI6klIC nu:r QaIn@ fE6klEmt@ po:ve:6lEsb@ QaIn@n pozaUn@nkast@n a:ls falusQE6zats b@nUts@n vy6d@ IC vIS@ mi:6 de:n SvaIs fOn de:6 StI6n@; das vI6t mi:6 marian@ ni:ma:ls fE6tsaIh@n! va:6SaInlIC vI6t zi: mi:6 In de:6 ti:fgara:Z@ baI de:n mEn6pa6kplEts@n (di: QaUf maIn@ ve:emEnt@n prot@st@ baI de:6 glaICStElUNsb@QaUftra:kt@n hIn QaIng@rICt@t vU6d@n) QaUflaU6n, mIC mIt Qi:r@m tita:niUmpozaUn@nkast@n tsu: matS pry:g@ln Unt QanSli:szEnd QaIn@n bu:x@nhOltspfa:l dU6C maIn tsUk@nd@s hE6ts hEm6n. gro:s6 ko:r@dUmp! QaIn@ zOnd6r6mECtIgUN de:6 klas@ 1 hat@ IC mi:6 gants Qand6s fo:6g@StElt! (r@plaI mo:d@ Of)

tsvantsIC minu:t@n spE:t6 brICt marian@ i:r@n QangrIf ap (zoga:6 marian@ vaIss, das man zIC mIt QaIn@m pozaUn@nkast@n nICt dU6C QaIn@ fOY6fEst@ brantSUtstyr@ hEm6n kan!), das telefo:n lOYt@t, Unt f9lIC tsE6StrOYt he:b@ IC aUtoma:tIS ap. halo Ist dO6t di: rECn6hotli:n@ QaIn@ fOn Unz6r@n u:z@rIn@n Ist dran, QaIn ty:pIS6 daU, a:b6 mIt Int@rEsant@n kU6v@n. IC ha:b@ QaIn proble:m mIt maIn6 dIs , za:kt zi: f9lIC Unb@da6ft, IC bIn gants zIC6, dasz IC zi: gEst6n nOx Im QUnt6fE6tsaICnIs promotsjo:n g@SpaIC6t ha:b@, Unt hOYt@ fInd@ IC das gants@ fE6tsaICnIs nICt me:6 ... ha:pt i:6 da nOx vO6t@ alzo, IC nICt. aIg@ntlIC Ist al@s So:n g@za:kt ... ruti:nemEszIC vE6f@ IC QaIn@n blIk In de:n baSta6t QaUsre:dENkalEnd6: Sta:tIS@ Entla:dUN@n ve:g@n plastIklinea:l Ste:t drIn. vi: QaInfalsraIC! a:b6 fy:r QaIn@ daU fi:laICt nOx gants nOY; man kan ni: vIs@n. IC max@ de:n mUnt QaUf, QUm Etvas fOn Sta:tIS@n QaUfla:dUN@n tsu: Sva:f@ln, Unt za:g@ Stat dEs@n: i:r@ dIs Ist dEshalp fE6SvUnd@n, vaIl IC zi: gEst6n naxt g@l9St ha:b@. IC daxt@, das vE:r@ de:r QaInfakst@ ve:k, zi: datsu: tsu: b@kOm@n hi:r Qantsu:ru:f@n. jEtst ve:6d@ IC i:n@n QaInre:d@n, das zi: zElb6 QaUs fE6ze:@n mIt QaIn@m QaUfg@la:de:n@n plastIklinea:l i:r@ da:t@n g@l9St ha:b@n, Unt dana:x di: dIs QaUf gants vUnd6ba:r@ vaIz@ QaUs de:m bakUp vi:d6 QaInSpi:l@n. QaUs daNkba:6kaIt ve:6d@n zi: zIC mIt mi:6 tsUm a:b@ndEs@n fE6Qapre:d@n Unt mIt QaIn bIsS@n g@SIk b@kOm@ IC zi: dan hOYt@ nOx QIns bEt. SaIsz@, SaIsz@, SaIsz@! IC k9nt@ mi:6 glat di: tsUN@ QapbaIsz@n! dabaI hat bIs jEtst al@s zo: gu:t g@klapt! di: braUt kan QIC jEtst fy:r al@ tsaIt@n Qapha:k@n! Qa:b6 na:x aIn6 paUz@ fOn 5 zekUnd@n kOmt das u:n6va6t@t@: Ehm ... vE:r@ axt u:r Ok

na:xde:m IC mIC ta:tsQEClIC mIt de:6 daU fE6Qapre:d@t ha:b@, zOndiE:r@ QIC Qy:b6 maIn@ v@pka:m, o:p di: lUft QaUf de:m gaN raIn Ist Unt SlaIC@ fo:6zICtIC hIny:b6 In di: vE6kStat. QaUf de:m rykve:k b@ge:gn@t mi:6 fraU b@ts@lman mIt QaIn@m pak@n QUnt6SrIftsraIf6 dokumEnt@ QUnt6m a6m. hE6 laISSS! ICCC braUxCC@ i:r@ QUnt6SSrIft QaUf ..... v... vasss ha:b@n sszi: dEn da Im g@szICt! QIC spy:r@ dOYtlIC vi: maIn mUnt tsu: za:g@n fE6zUxt, das zi: das ga:6 nICt Qang@h@, zi: he:liUmg@ky:lt@ kaktUsfe:tISIstIn. tsUm glyk kOmt nu:r QaIn hm hm hmm hm h@m hm, hm mhm hEmmhmhe:m hmhmh@mhmhmhm! hEraUs, vaIl QIC mi:6 krOYts Unt kve:6 tEpICkl@b@bant Qy:b6 das SantmaUl g@kle:pt ha:b@. fraU b@ts@lman b@dENkt mIC mIt QaIn@m i:r6 ty:pIS@n mi:nUsQ230gra:ttSElziUsblIk@, Unt IC kan praktIS ze:@n, vi: zi: dENkt: dZEtstst Isst de:r a6m@ I6r@ kOmplEt Qy:b6 de:n jO6da:n! Unt glaIC daraUf za:kt zi: @s aUx. QIC fE6zu:x@ i:r@ momEnta:n@ fE6blyfUN QaUstsu:nUts@n Unt mIC In maIn Qal6haIlICst@s tsu: fE6dryk@n, a:b6 fraU b@ts@lman SnaId@t mi:6 de:n ve:k ap Unt hElt mi:6 fO6d6nt di: QUnt6SrIft@nmap@ QUnt6 di: na:z@. momEnt nOxC! dasss hi:6 mUssssss zofO6t QUnt6Sri:b@n ve:6d@n, damIt ICC maIn@n lEtstst@n gy:rIlana:kampfkU6sszUsz a:ls b@ru:flIC@ fO6tbIldUN E6szEtstst b@kOm@! fraU b@ts@lman Qe:6Sta6t QaIn tsvaIt@s ma:l fo:6 SrEk. IC nICt. zaIt de:m fo:6fal mIt de:r y:bUNshantgrana:t@ baI de:r e:6stzemEst6raInSraIbUN Qy:b6raSt mIC ga:6 nIks me:6! QIC ne:m@ de:n ku:gElSraIb6 Unt ze:@ hIlflo:s tsu:, vi: maIn@ hant Stat maIn@s Unle:z6lIC@n QUnt6SrIftkra:k@ls SraIpt: das k9nt@ i:n@n zo: pas@n, zi: StudEnt@nmO6d@nd@, he:liUmg@ky:lt@ kaktUsfe:tISIstIn!

QIC Saf@ @s le:b@nt tsuryk In di: vE6kStat, di: tsUm glyk aUx QaIn@ fOY6fEst@ brantSUtstyr@ hat. al6dINs za:kt das nICt fi:l; jEtst hENt al@s dafOn ap, o:p fraU b@ts@lman vi: y:plIC i:r@ pantsE6faUst Im va:g@n dabaI hat o:d6 nICt. SEtsUNsvaIz@ blaIb@n mi:6 zEks minu:t@n, bIs zi: QaUs de:6 ti:fgara:Z@ vi:d6 tsuryk Ist. QIC max@ mi:6 QaIn@ Stabi:l@ hantfEs@l QaUs de:m fE6blaIb@nd@n kl@b@bant Unt bInd@ maIn@ rECt@ hant hInt@n am gy:6t@l fEst. ga:6 nICt zo: QaInfax mIt nu:r aIn6 hant Unt fE6kle:pt@m mUnt! IC bIn nOx nICt ma:l gants fE6tIC, da brICt draUs@n QaUf de:m gaN QaIn me:6StImIg6 tu:mUlt QaUs. IC gUk@ fo:6zICtIC Um di: Ek@ Unt ze:@ de:n kOle:g@n o. Unt de:n kOle:g@n rIntslIN Qi:n eng@m mantomankOmba:t. de:6 kOle:g@ o. hat de:n kOle:g@n rIntslIN In de:n SvItskast@n g@nOm@n, vEhr@nt di:z6 fOn hInt@n o.s ha:r@ g@pakt hat Unt mIt al6 maxt daran tsE6t. baId@ Qy:b6hOYf@n zIC mIt de:n vy:st@st@n b@SImpfUN@n, di: a:b6 baI nyCtE6n@6 b@traxtUN al@zamt de:6 va:6haIt EntSprEC@n. Unz6 p.ha:.f.ha:., de:6 tsu:fElIC fo:6baIkOmt, fE6zUxt di: baId@n StraIthEhn@ tsu: trEn@n, a:b6 QanStat zi: tsu:6 fE6nUnft tsu: ru:f@n, bruElt 6 Stat dEs@n, das baId@ akade:miS@ nICtsty:r Unt QIntElEktuEl@ SmarOts6 zaI@n, di: mIt i:r6 Qang@plIC@n vIs@nSaft zaIn@ StOY6gEld6 fE6pras@n vy6d@n. daraUfhIn fal@n di: baId@n g@maInza:m Qy:b6 de:n a6m@n p.ha:.f.ha:. he:6, de:6 fOn zaIn6 aIg@n@n OYsz6rUN zo: fE6blyft Ist, dasz 6 fi:l tsu: spE:t QanfENt zIC tsu: ve:r@n, Unt de:6 kOle:g@ rIntslIN land@t de:n e:6st@n Unt QaIntsIg@n kInha:k@n zaIn@s le:b@ns, b@fo:6 i:n de:6 p.ha:.f.ha:. kOpfy:b6 In de:n QapfalrOlva:g@n de:6 pUtsfraU StEkt. vaIt6 hInt@n ha:b@n zIC je:ni Unt marian@ In de:n ha:r@n (bu:xStEplIC!), Unt fo:6 de:m mikroprotsEso:6praktikUm ze:@ IC jo:gi flo:p, QUnz6r@n no:to:rIS@n fraU@nfaInt, InmIt@n QaIn@s QaUfg@braxt@n mo:ps fOn StudEntIn@n blu:ty:b6Str9mt tsu: bo:d@n ge:@n. jEtst vaIsz IC @ntlIC, va:rUm di: dIN6 StilEtOs haIsz@n! mIt@n Im ka:Os Ste:t de:6 SEf, fE6mu:tlIC de:r QaIntsIg@ Im Institu:t, de:6 zaUi:zo: Im6 di: va:6haIt za:kt, Unt b@traxt@t mIt Of@n@n mUnt di:z@n QaUsbrUx E6tsvUN@n6 va:6haftICkaIt an zaIn@m le:6Stu:l. Unt a:ls Qam End@ dEs gaN@s aUx nOx fraU b@ts@lman mIt i:r6 pantsE6faUst QaUf de:6 SUlt6 QaUftaUxt, b@Sli:sz@ IC, dasz @s an de:6 tsaIt Ist na:x haUz@ tsu: ge:@n, z@1 hIn o:d6 he:6!

vi: IC @s mIt nu:r QaIn@m a6m di: fOY6laIt6 hInUnt6 g@Saft ha:b@, vI6t mi:6 spE:t6 QaUf e:vIk QaIn rE:ts@l blaIb@n. QaUf je:d@n fal kOm@ QIC me:r o:d6 ve:nIg6 UnfE6lEtst bIs tsu:r Uba:nStatsjo:n, Unt a:lz IC pro:b@vaIz@ baI de:6 kioskb@zIts6rIn na:x QaIn@m EkstramIld@n fIshe:6m@ns fri:@nt fra:g@ Unt dan, a:ls zi: zIC Umdre:t, QaIn@ fa:6ka6t@ StibIts@, Qa:tm@ IC E6laICt6t QaUf. Of@nzICtlIC SaInt de:6 va:6haItsva:n ta:tsQEClIC QaUf Unz6r@n le:6Stu:l b@SrENkt tsu: zaIn.

tsu:haUz@, kaUm dasz IC mIC fOn de:n zu:p6kl@brIg@n tEpICkl@b@bEnd6n b@fraIt ha:b@, lo:g@ IC mIC baIm le:6Stu:l QaIn Unt zIC6r@ al@ tEkst@, di: QaUf zEmtlIC@n rECn6n am Institu:t QaInSli:slIC emaI am hOYtIg@n ta:k g@Sri:b@n vU6d@n, QaUf QaIn zeparat@s laUfvE6k. ve:nICst@ns di: nE:Cst@n ta:g@ m9Ct@ IC nOx maIn@n Spas ha:b@n ...

kopy:rICht flOria:n Si:l 2004